ZAPYTANIE OFERTOWE  |  POBIERZ CENNIK  |  KOSZYK REJESTRACJA LOGOWANIE  |   
Wersja polska English version Русская версия

Uniwersal Sp z o.o.; tel.  +48(32) 203-71-47 ,+ 48 (32) 757-28-51, fax +48 (32) 201-87-04; office@uniwersal.com.pl

Program „Went_ dach_ char”

Opis użytkowania programu

Wstęp

Program „Went_ dach_ char” służy do doboru wentylatorów, produkcji UNIWERSAL spółka z o.o. w Katowicach, w instalacjach budynków mieszkalnych. Oblicza ilość odciąganego powietrza przy założeniu geometrii i wymiarów instalacji. W budynkach mieszkalnych indywidualnych i wielokondygnacyjnych program obejmuje instalacje z wieloma kratkami wentylacyjnymi w pionie. 

Opis programu

1. Dane ogólne 

W danych tych należy podać:
Alternatywa 1 
Temperaturę powietrza w pomieszczeniu wentylowanym t [oC]
Wilgotność względną powietrza w pomieszczeniu [%]
Ciśnienie barometryczne b [hPa]
Alternatywa 2
Gęstość powietrza w pomieszczeniu (Ro) [kg/m3].
Dla alternatywy 1 program oblicza gęstość, a dla alternatywy 2 należy podać gęstość, np. normalną 1,2 [kg/m3] lub inną.

2. Dane kanału.
Program uwzględnia kanały o przekroju okrągłym i prostokątnym. W zależności od wyboru należy podać wymiary w [m]. Następnie należy wybrać rodzaj materiału kanału, gdyż program uwzględnia współczynnik chropowatości dla wybranego materiału.

3. Wybór instalacji
Budynek wielokondygnacyjny może mieć kratki prostokątne lub okrągłe i należy wybrać jedną z opcji.
Należy podać: wysokość jednej kondygnacji L1[m]; ilość kondygnacji i [szt].
Przy czym L1 oznacza również odległość pomiędzy kratkami jeżeli mamy instalację, w której kratka znajduje się co druga lub co trzecia itd. kondygnacja, zaś „i” oznacza ilość kratek. Dla instalacji z jedną kratką w kanale, L1 oznacza odległość od kratki do wentylatora, a „i” równe jest jeden.

Następnie należy podać wymiary [m] kratki oraz współczynnik strat [-].
Uwaga: program wyświetla wykaz niektórych typów kratek i ich współczynników strat , które można wykorzystać lub zastosować inne kratki i podać .

4. Obliczenia
Należy wybrać typ wentylatora z tabeli ukazującej się w programie.

Uwaga: Wyświetlająca się w programie tabela przedstawia również zdjęcie danego typu wentylatora. Należy wybrać wielkość wentylatora odpowiednią do wymiaru kanału.

Program wyświetli dane założone i wyniki obliczeń w postaci:
- wydajność na kratce [m3/h]
- wydajności sekundowej wentylatora [m3/s];
- wydajność godzinową wentylatora [m3/h];
- podciśnienie wentylatora [Pa];
- prędkość w kanale;
- rozkład ciśnienia w kanale.

Przy niezmienionych wyjściowych danych można wybrać inny wentylator i program obliczy nowe wyniki. Należy jedynie wybrać z listwy „Wybierz tylko wentylator”.

Uwaga: jeżeli program wyświetli informację „Wybierz inny wentylator”, tzn, że obliczone przez program parametry instalacji nie mieszczą się w roboczym zakresie charakterystyki wentylatora i należy wybrać inny wentylator.

Program wyświetla również charakterystykę wybranego wentylatora i obliczoną krzywą sieci. Istnieje możliwość również wydrukowania jej wraz z wynikami obliczeń.

Jeżeli chcemy, aby wydajność na kratce była mniejsza, wtedy należy założyć jakąś wartość Qr mniejszą od wyliczonej Q. Tą procedurę wykonuje się wybierając opcję „Charakterystyki” następnie „Obroty regulowane”. Program obliczy jakie powinien mieć wentylator obroty i pokaże je na charakterystyce, a na ekranie przedstawi wyniki obliczeń wydajności na kratkach i prędkości przy obniżonej wydajności.

Jeżeli chcemy aby wentylatory pracowały z tłumikami, wtedy należy wybrać opcję „Charakterystyki z tłumikami”, następnie wybrać „Parametry z tłumikami”. Program przedstawi wydajności przy zastosowaniu podstaw tłumiących lub tłumików cylindrycznych. Program wyświetla również charakterystykę wybranego wentylatora z tumiokami i obliczoną krzywą sieci. Istnieje możliwość również wydrukowania jej wraz z wynikami obliczeń. Chcąc mięć mniejszą wydajność na kratce postępujemy podobnie jak wyżej opisano, z tym, że oprócz wybrania mniejszej wydajności należy jeszcze wybrać typ tłumika.

Użytkowanie programu

1. Z menu programu wybrać „Obliczenia” i następnie „Nowe obliczenia”.

2. Pojawi się tabela „Wprowadzenie ro” i należy wybrać „Niech program obliczy Ro” lub „Podać wartość z klawiatury”.

3. W tabeli „Dobór parametrów” należy wpisać wartości.

4. W tabeli „Wybór kanału” należy wybrać kanał „Prostokątny” lub „Okrągły”.

5. W pojawiającej się tabeli „Parametry kanału” należy podać długość i szerokość kanału w [m], dla prostokątnego lub średnicę w [m] dla okrągłego.

6. W kolejnej tabeli „Wybór współczynnika chropowatości” należy wybrać jeden z podanych rodzajów materiałów z którego wykonany jest kanał.

7. W następnej kolejności pojawia się tabela „Wybór typu instalacji”. Należy wybrać jedną z nich.

8. W tabeli „Parametry budynku” należy podać:

  • wysokość jednej kondygnacji w [m]
  • ilość kondygnacji 
  • wymiar kratki
  • współczynnik strat

W tabeli „Parametry budynku” wyświetlają się przykładowe typy kratek wraz ze współczynnikami strat. Jest to tylko pomocnicza tabela, gdyż wymiary kratek i wartość współczynnika strat można podać dla dowolnej posiadanej kratki.

9. Następnie pojawia się tabela „Wybór wentylatora”, gdzie należy wybrać jeden z typów i wielkość wentylatora z produkcji UNIWERSALu. W tabeli tej są też zdjęcia poszczególnych typów wentylatorów.

10. Po wybraniu wentylatora pojawią się na ekranie wyniki obliczeń. 

11. Jeżeli chcemy wybrać inny wentylator wtedy należy wybrać na listwie „Obliczenia” i następnie „Wybierz tylko wentylator”. Na ekranie pojawią się wyniki obliczeń z nowym wentylatorem, przy czym należy nadmienić, że wszystkie pozostałe dane nie zmieniają się.

12. Jeżeli chcemy zmienić jakiekolwiek dane z wyjątkiem wyboru wentylatora, wtedy procedurę należy rozpocząć od początku. Ułatwieniem jest jednak to, że program zapamiętuje ostatnie wpisane wartości, więc wystarczy zmienić jedynie te dane, które chcemy.

13. Wyświetlone wyniki pomiarów można wydrukować wybierając ikonkę „Wydruk wyników”.

14. Chcąc wyświetlić charakterystykę wybieramy z górnej listwy „Charakterystyki” i następnie „Wyświetl charakterystykę”.

15. Chcąc wydrukować charakterystykę należy wybrać „Drukuj charakterystykę”.

16. Chcąc mieć mniejsze wydajności na kratkach, należy wybrać „Obroty regulowane”, następnie w pojawiającej tabelce wpisać wydajność Qr. Na ekranie wyświetlą się dodatkowe wyniki wydajności na kratkach przy założonej Qr.

17. Chcąc wyświetlić charakterystykę wybieramy z górnej listwy „Charakterystyki” i następnie „Wyświetl charakterystykę obrotów regulowanych”.

18. Chcąc wydrukować charakterystykę należy wybrać „Drukuj charakterystykę obrotów regulowanych”.

19. Jeżeli chcemy mieć wentylator z tłumikiem wtedy wybieramy opcję „Charakterystyki z tłumikami”, następnie „Parametry z tłumikiem”. Program wyświetli wydajności na kratkach z podstawą tłumiącą i tłumikiem cylindrycznym.

20. Chcąc wyświetlić charakterystykę wybieramy z górnej listwy „Charakterystyki z tłumikami” i następnie „Wyświetl charakterystykę z tłumikami”.

21. Chcąc wydrukować charakterystykę należy wybrać „Drukuj charakterystykę z tłumikami”.

22. Chcąc mieć mniejsze wydajności na kratkach, należy wybrać „Obroty regulowane” w opcji „Charakterystyki z tłumikami”, następnie w pojawiającej tabelce wpisać wydajność Qr. oraz wybrać rodzaj tłumika. Na ekranie wyświetlą się dodatkowe wyniki wydajności na kratkach przy założonej Qr.

23. Chcąc wyświetlić charakterystykę należy z górnej listwy wybrać „Charakterystyki z tłumikami”, następnie „Wyświetl charakterystykę obrotów regulowanych”.

24. Chcąc wydrukować charakterystykę należy z górnej listwy wybrać Charakterystyki z tłumikami”, następnie „Drukuj charakterystykę obrotów regulowanych”.

Uwaga: w dziesiętnym zapisie liczby należy używać zamiast „przecinka”- „kropkę”

Instalacja programu

W celu instalacji programu należy utworzyć nowy folder w wybranym miejscu na dysku komputera. Do utworzonego folderu należy skopiować plik instalacyjny „instal_went_dach_char.exe” . Następnie należy uruchomić powyższy program i nacisnąć przycisk „OK” zaakceptować automatyczne rozpakowanie plików do nowo utworzonego folderu. Po zakończeniu rozpakowania można usunąć plik „instal_went_dach_char.exe”. Aby uruchomić program należy wybrać plik „went_dach_char.exe”. Do zainstalowania programu wymagane jest 10 MB wolnego miejsca na dysku.

Pobierz plik: instal_went_dach_char.exe

copyright © Uniwersal Uniwersal